برف بادآورد

برف انباشت

برف بادآورد

توده برف که بادانراانبار کند . برف انبار

توده برف( که بادانرا انبار کند)،برف انبار