فرهنگ عمران

sluicing chamber

اتاق تخلیه

فرهنگ معماری

sluicing chamber

اتاق تخلیه