دریچه کشویی

ابگيره . اب بند . دريچه

ابگيره ،اب بندعلوم مهندسى : دريچه