فرهنگ عمران

slope-scale ratio

نسبت مقیاس شیبها

فرهنگ معماری

slope-scale ratio

نسبت مقیاس شیبها