فرهنگ عمران

slope-area method

روش سطح-شیب

فرهنگ عمران

slope-area method

روش شیب-سطح

فرهنگ عمران

slope-area method

روش شیب-مساحت

فرهنگ معماری

slope-area method

روش سطح-شیب