شسته شدن در اثر شیب

شیت شست

شسته شدن در اثر شیب

زيست شناسى : شيب شست