فرهنگ عمران

slope of cutting

شیروانی خاکبرداری

فرهنگ عمران

slope of cutting

دامنه برش

فرهنگ عمران

slope of cutting

سینه برش

فرهنگ معماری

slope of cutting

شیروانی خاکبرداری

فرهنگ جامع

slope of cutting

دامنه برش يا سينه برش ،شيروانى کندمعمارى : شيروانى خاکبردارى