فرهنگ عمران

sliding formwork

قالببندی لغزان

فرهنگ معماری

sliding formwork

قالببندی لغزان

فرهنگ جامع

sliding formwork

معمارى : قالببندى لغزان