فرهنگ عمران

sliding bearing

تکیه گاه کشویی

فرهنگ عمران

sliding bearing

زیر سری کشویی

تکیه گاه کشویی