جرثقیل چرخان

جرثقیل گردان

جرثقیل چرخان

فرهنگ جامع

slewing crane

علوم مهندسى : جراثقال گردانمعمارى : جرثقيل چرخان