فرهنگ عمران

slab with discontinuous edges

دال با لبه های غیر یکسره

فرهنگ معماری

slab with discontinuous edges

دال با لبه های غیر یکسره