فرهنگ عمران

slab of varying thickness

تاوه با ستبرای متغیر

فرهنگ معماری

slab of varying thickness

تاوه با ستبرای متغیر

فرهنگ جامع

slab of varying thickness

معمارى : تاوه با ستبراى متغير