فرهنگ عمران

skid resistance

مقاومت به سر خوردن

فرهنگ عمران

skid resistance

مقاومت سرخوردگی

مقاومت به سر خوردن