فرهنگ عمران

skew-symmetric tensor

تانسور ضد متقارن

فرهنگ معماری

skew-symmetric tensor

تانسور ضد متقارن