زمین زیر بنا

زمین ساختمانی

زمین زیر بنا

فرهنگ جامع

site building

زمين زيربنامعمارى : زمين ساختمانى