فرهنگ عمران

single-wall buttress

پشتبند یکپارچه

فرهنگ معماری

single-wall buttress

پشتبند یکپارچه