فرهنگ عمران

single-span deep beam

تیر تیغه یک دهانه

فرهنگ معماری

single-span deep beam

تیر تیغه یک دهانه