فرهنگ عمران

single-acting pump

پمپ یک طرفه

فرهنگ معماری

single-acting pump

پمپ یک طرفه

فرهنگ جامع

single-acting pump

علوم هوايى : پمپ يکطرفه