فرهنگ برق

single valued

تک مقداری

یک مقداره

یک مقداره

تک ارز، تک‌ارزشي .

تک ارز . تک ارزشي

فرهنگ جامع

single valued

تک ارز،تک ارزشىشيمى : تک مقدار