تکیه گاه ساده

تکیه گاه ساده

فرهنگ جامع

simple support

عمران : تکيه گاه ساده