تغییر طول نسبی ساده

تغییر طول نسبی ساده

فرهنگ جامع

simple strain

عمران : تغيير طول نسبى ساده