برش ساده

برش ساده

برش سادهعمران : دراين برش تنش عمودى وجودندارد