فرهنگ عمران

simple harmonic motion

نوسان هماهنگ ساده

فرهنگ عمران

simple harmonic motion

حرکت ارتعاشی ساده

فرهنگ معماری

simple harmonic motion

نوسان هماهنگ ساده

فرهنگ جامع

simple harmonic motion

شيمى : حرکت هماهنگ سادهعلوم هوايى : حرکت نوسانى ساده

periodic motion in which the restoring force is proportional to the displacement(n)

Synonyms: simple harmonic motion

Hypernyms: harmonic motion