فرهنگ عمران

simple beam with overhang

تیر ساده یک سر آزاد

فرهنگ معماری

simple beam with overhang

تیر ساده یک سر آزاد