تیر ساده

تیر با تکیه گاه ساده

تیر ساده

عمران : تيره سادهمعمارى : تير ساده

واژه های نزدیک