آبرفت انباری

انسداد در خلل و فرج

لای گیری

لای گرفتگی

تهنشینی

آبرفت انباری

لاى گيرى ،انسداد خلل و فرج ،لاى گرفتگىمعمارى : ابرفت انبارى