فرهنگ عمران

silt-ejector channel

مجرای تخلیه رسوب

فرهنگ معماری

silt-ejector channel

مجرای تخلیه رسوب