چاهک تهشینی

چاهک رسوب

چاهک تهشینی

چاهک رسوبمعمارى : چاهک تهنشينى