تیرک آستانه

تیر درگاه

تیرک آستانه

عمران : تيرک استانهمعمارى : تير درگاه