فرهنگ عمران

signalized junction

تقاطع مجهز به چراغ راهنما