فرهنگ عمران

signalized intersection

تقاطع مجهز به چراغ راهنما

فرهنگ معماری

signalized intersection

تقاطع مجهز به چراغ راهنما