فرهنگ عمران

signal-controlled intersection

تقاطع کنترل شده به وسیله چراغ راهنما

فرهنگ عمران

signal-controlled intersection

تقاطع مجهز به چراغ راهنما

فرهنگ معماری

signal-controlled intersection

تقاطع کنترل شده به وسیله چراغ راهنما