فرهنگ شیمی

Sign Convention

قرارداد علامت در ترمودینامیک

فرهنگ عمران

sign convention

قرارداد علامتی

قرارداد علامتی