مسافت دید

فاصله دید

طول دید

فرهنگ جامع

sight distance

مسافت ديد،فاصله ديدعلوم مهندسى : فاصله ديدمعمارى : طول ديد