فرهنگ عمران

sideswipe collision

برخورد سر به پهلو

فرهنگ عمران

sideswipe collision

تصادف سر به پهلو

فرهنگ عمران

sideswipe collision

تصادم سر به پهلو