فرهنگ عمران

sidesway prevented

بدون حرکت جانبی

فرهنگ معماری

sidesway prevented

بدون حرکت جانبی