شیر قطع جریان

شیر قطع جریان

فرهنگ جامع

shut-off valve

علوم هوايى : شير قطع کننده