فرهنگ عمران

shrinkage limit

حد انقباض

فرهنگ عمران

shrinkage limit

حدجمع شدگی

حد انقباض

فرهنگ جامع

shrinkage limit

عمران : حد انقباضمعمارى : حد انقباض