فرهنگ عمران

shrinkage index

شاخص انقباض

فرهنگ عمران

shrinkage index

نشانه انقباض

شاخص انقباض