فرهنگ عمران

shrinkage curvature

انحنای ناشی از جمع شدگی

فرهنگ معماری

shrinkage curvature

انحنای ناشی از جمع شدگی