فرهنگ عمران

shrinkage crack

ترک انقباضی

فرهنگ عمران

shrinkage crack

ترک جمع شدگی

ترک انقباضی

فرهنگ جامع

shrinkage crack

علوم مهندسى : ترک انقباضى