فرهنگ عمران

shrinkage coefficient

ضریب جمع شدگی

فرهنگ معماری

shrinkage coefficient

ضریب جمع شدگی

فرهنگ جامع

shrinkage coefficient

معمارى : ضريب جمع شدگى