فرهنگ برق

short circuit

اتصال کوتاه اتصال کم مقاومت بین دو سر منیع ولتاژ یا دو طرف مدار یا خط ، که معمولاً تصادفی است و منجر به جاری شدن جریان بیش از حدی می شود که می

اتصال کوتاه

میانبر

اتصال کوتاه

اتصالي شدن دو سيم برق ، اتصال کوتاه .اتصال کوتاه .

اتصالي شدن دو سيم برق . اتصال کوتاه

accidental contact between two points in an electric circuit that have a potential difference(n)

Synonyms: short short circuit

Hypernyms: contact tangency

PartMeronyms: circuit electric circuit electrical circuit

PartMeronyms: circuit electric circuit electrical circuit

PartMeronyms: circuit electric circuit electrical circuit