تحتان کرانه ای

تحتان کرانه ای

فرهنگ جامع

shore terrace

معمارى : تختان کرانه اى