فرهنگ جامع

interplane strut

علوم هوايى : پايه هايى که دو بال هواپيماهاى دوباله را به هم متصل ميکند