فرهنگ برق

internal structure

ساختار داخلی

فرهنگ جامع

internal structure

ساختار داخلىعلوم مهندسى : ساختمان داخلى سازه داخلى