فرهنگ برق

internal resistance

مقاومت داخلی مقاومت منبع ولتاژ که به صورت سری با آن عمل می کند.

فرهنگ برق

internal resistance

مقاومت داخلی

فرهنگ جامع

internal resistance

علوم مهندسى : مقاومت داخلىالکترونيک : مقدار مقاومت داخلى