فرهنگ جامع

internal armature

الکترونيک : ارميچر داخلى