فرهنگ برق

internal capacitance

ظرفیت داخلی

فرهنگ جامع

internal capacitance

ظرفيت الکترودهاعلوم مهندسى : ظرفيت سيم پيچى