فرهنگ جامع

intermodal transport

بازرگانى : حمل با چند نوع وسيله نقليه ،حمل با چند نوغ وسيله نقليه